Marína Spírová, Ing., PhD.

Slovak Chamber of Commerce and Industry

Previous Projects/Publications: 

  • Regional Innovation Strategy of Banská Bystrica Region, 6 Framework Program, Banská Bystrica Self-governing Region – lead beneficiary, my position: project manager,
  • InnoService, Interreg V-A SK-HU, Slovak Chamber of Commerce and Industry – lead beneficiary, my position – project manager,
  • SPIROVÁ, M. 2008. La stratégie d’innovation de la Région de Banská Bystrica et la coopération avec le Conseil général de la Loire, In La Slovaquie et ses régions, nouveaux partenaires européens. Bruxelles : Bruylant, 2008. ISBN 978-2-8027-2515-2. s. 245 – 251.
  • SPIROVÁ, M. 2011. Inovačné nástroje ako podporné inštitúty regionálnych inovačných systémov. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu. Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7, s. 141-156.
  • SPIROVÁ, M. 2010. Klastrové iniciatívy – nástroj na zlepšenie komunikácie samosprávneho kraja s podnikateľským prostredím. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. : zborník z konferencie doktorandov Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8, s. 478-486.

Contact Info: 

  • E-mail address: marina.spirova@gmail.com